Board Of Directors

  • Shri Sunil Munshi (Chairman)
  • Shri R. N. Ghosal (Managing Director)
  • Shri B. J. Mahanta
  • Shri D. S. Chandavarkar
  • Shri Subir Das
  • Shri Vinod S. Vyas
  • Shri S. Sundareshan
  • Shri S. Roy Choudhury
  • Shri Ashim Mukherjee
  • Smt. Nayantara Palchoudhuri